Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17., 98/19., 151/22..), u skladu s Odlukom o izmjeni Statuta Hrvatskog društva crkvenih glazbenika, na sjednici Skupštine Hrvatskog društva crkvenih glazbenika, održanoj 9. ožujka 2024. godine donesen je

S T A T U T

Hrvatskog društva crkvenih glazbenika

 1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom udruge (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se naziv, sjedište, zastupanje; izgled pečata udruge; područje djelovanja, cilj te djelatnosti kojima se ostvaruje cilj udruge; javnost rada, uvjeti i način učlanjivanja te prestanak članstva; prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav, način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina te način stjecanja i raspolaganja istom kao i postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge te način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Hrvatskog društva crkvenih glazbenika (u daljnjem tekstu: HDCG ili Udruga).

Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika uređuje svoje odnose prema crkvenim vlastima preko Hrvatske biskupske konferencije.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika

Naziv Udruge na latinskom jeziku je: Societas Croatica Musicorum Ecclestiasicorum.

Skraćeni naziv Udruge je: HDCG

Skraćeni naziv Udruge na latinskom jeziku je: SCME

Sjedište Udruge je: Vlaška 38, Zagreb, 10000. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština Hrvatskog društva crkvenih glazbenika

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

HDCG je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Ona je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

HDCG ima svoj pečat.

Pečat HDCG je: okruglog oblika promjera 4 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika – Zagreb. U sredini se nalazi znak Udruge HDCG, predstavljen likom blaženog Augustina Kažotića.

Članak 5.

HDCG zastupa predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje HDCG-a.

Osobe ovlaštene za zastupanje, pored ostalih ovlasti i dužnosti propisanih ovim Statutom:

 • odgovaraju i za zakonitost rada HDCG-a,
 • vode poslove HDCG-a sukladno odlukama Skupštine,
 • dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun HDCG-a,
 • obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima HDCG-a.
 1. CILJEVI  I  DJELATNOSTI  HDCG-a

Članak 6.

HDCG je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja crkvene glazbe, posebice liturgijske.

Sukladno navedenom cilju HDCG djeluje na području kulture i umjetnosti.

Članak 7.

Djelatnosti HDCG-a su:

 1. poticati i promicati crkvenu glazbu na svim područjima, posebice liturgijsku, pružanjem javnosti što potpunije informacije o crkvenoj glazbi, njenoj povijesti, razvoju, te doprinosu hrvatskoj i europskoj kulturi i duhovnosti.
 2. poticati i pomagati stručni, znanstveni i umjetnički napredak članova HDCG-a na svim područjima crkvene glazbe, posebice liturgijske putem seminara, tribina i radionica
 3. poticati članove HDCG-a da vlastitim primjerom svjedoče na području crkvene glazbe uljudbene kršćanske i umjetničke vrednote
 4. brinuti se za dostojanstvo i sigurnost službe crkvenog glazbenika
 5. uključivanje u rad i članstvo HDCG-a te suradnja s ostalima Udrugama i institucijama
 6. izdavanje knjiga, časopisa, biltena, notnih publikacija, nosača zvuka (CD izdanja) iz područja svoje djelatnosti
 7. jačanje suradnje sa srodnim organizacijama izvan Republike Hrvatske
 8. organiziranje koncerata svojih članova
 9. praćenje umjetničkog rada i stvaralaštva svojih članova.

Članak 8.

Rad HDCG-a je javan. Javnost rada ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 1. pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu HDCG-a i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 2. javnim priopćavanjem.

III. ČLANSTVO U HDCG

Članak 9.

Članom HDCG-a može postati svaka fizička i pravna osoba.

HDCG vodi popis svojih članova. Osoba ovlaštena za vođenje tog popisa je tajnik.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja HDCG-u, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u HDCG-a, adresu stanovanja i broj telefona.

Popis članova uvijek mora biti dostupan svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članovi HDCG-a mogu biti: redoviti, izvanredni, počasni i članovi podupiratelji.

 1. Redoviti članovi su crkveni glazbenici koji djelatno sudjeluju u glazbenom životu Katoličke Crkve.
 2. Izvanredni članovi su ostali glazbenici, djelatnici različitih profesija, institucije i udruge, koji surađuju s crkvenim glazbenicima ili Hrvatskim društvom crkvenih glazbenika.
 3. Počasni članovi su osobe bez obzira na struku ili profesiju koje – zbog zasluga na području crkvene glazbe – izabere Skupština HDCG-a.
 4. Članovi podupiratelji su fizičke i pravne osobe koje materijalno pomažu rad HDCG-a.

Redovite, izvanredne i članove podupiratelje u HDCG prima Upravni odbor HDCG-a na prvoj sjednici nakon podnesene pristupnice dvotrećinskom većinom glasova.

Počasne članove predlažu redoviti članovi HDCG-a a o njihovom članstvu odlučuje skupština HDCG-a.

Članak 10.

Članom HDCG-a se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik HDCG-a.

Članak 11.

Skupština HDCG-a određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 1. plaćanje članarine,
 2. bavljenje aktivnostima HDCG-a i ispunjavanje djelatnosti iz članka 7.
 3. sudjelovanje u upravljanju poslovima HDCG-a
 4. čuvanje i podizanje ugleda HDCG-a
 5. čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13.

Članstvo u HDCG prestaje:

 1. dragovoljnim istupom
 2. neplaćanjem članarine u roku od dvije godine
 3. isključenjem iz HDCG-a
 4. istupanjem iz Katoličke Crkve.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za drugu tekuću godinu u kojoj nije platio članarinu.

Članak 14.

Članovi HDCG-a ne odgovaraju za obveze istoga.

Stegovne mjere prema članovima HDCG-a su opomena i isključenje.

Član može biti isključen iz HDCG-a:

 • ako je djelovao protivno ovom Statutu i odlukama tijela HDCG-a,
 • ako je nanio HDCG-u znatniju materijalnu štetu, naškodio ugledu HDCG-a i njegovim članovima,
 • ako ne plaća članarinu.

Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda HDCG-a, poremećaja u njegovom radu ili mu je prouzročio materijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti HDCG-u.

Stegovni postupak pokreće se na zahtjev Predsjednika HDCG-a ili redovitog člana HDCG-a. O stegovnoj odgovornosti odlučuje Upravni odbor HDCG-a nakon glasovanja dvotrećinskom većinom. Isključeni, odnosno opomenuti član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini HDCG-a. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine HDCG-a je konačna.

Članak 15.

HDCG se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

HDCG može osnivati vlastite Podružnice na teritoriju Republike Hrvatske. Podružnice ne mogu imati svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju Podružnice HDCG-a donosi Upravni Odbor HDCG-a dvotrećinskom većinom. Na čelu svake Podružnice je Pročelnik podružnice.

 1. TIJELA HDCG-a

Članak 16.

Tijela HDCG-a su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsjednik
 5. Dopredsjednik
 6. Tajnik.

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi HDCG-a, te predstavnik pravne osobe članice HDCG-a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drugačiji uvjet imenovanja.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu Skupštine i mogu odlučivati na Skupštini uz usmenu ili pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Maloljetne osobe članovi HDCG-a sudjeluju u radu Skupštine HDCG-a uz usmenu ili pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake treće godine.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik HDCG-a na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik može odlučiti da na pojedinoj sjednici Skupštine članovi mogu sudjelovati i putem elektroničke komunikacije, u kojem se slučaju u odluci o sazivanju skupštine moraju navesti upute za sudjelovanje.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova HDCG-a, Upravni odbor ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima HDCG-a, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje tri člana Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik HDCG-a. U njegovoj odsutnosti Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar a koji se trajno čuva u arhivi HDCG-a.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Ako nema kvoruma zasjedanje se odgađa za pola sata, nakon čega su odluke Skupštine pravovaljane, ako sjednici nazoči jedna četvrtina ukupnog broja članova.

Članak 21.

Skupština HDCG-a:

 • utvrđuje politiku razvitka HDCG-a,
 • donosi i mijenja Statut HDCG-a,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i završni plan,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad HDCG-a,
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora HDCG-a,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu HDCG-a,
 • daje smjernice za rad HDCG-a,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti i raspodjeli preostale imovine HDCG-a,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz HDCG-a,
 • odlučuje o prestanku rada HDCG-a,
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela HDCG-a,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik HDCG-a. Predsjednika HDCG-a bira Skupština HDCG-a na mandat od tri godine. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat Dopredsjednika traje tri godine.

Članak 23.

Predsjednik:

 • zastupa HDCG,
 • saziva Skupštinu HDCG-a,
 • rukovodi radom Skupštine HDCG-a,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine HDCG-a,
 • upravlja imovinom HDCG-a,
 • podnosi izvješća o radu HDCG-a Skupštini HDCG-a,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine HDCG-a,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima HDCG-a

Uvjet za izbor Predsjednika HDCG-a i Dopredsjednika HDCG-a jest završen studij crkvene glazbe.

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini HDCG-a.

Predsjednik podnosi Skupštini HDCG-a godišnje izvješće o svom radu.

TAJNIK

Članak 25.

Tajnika bira i imenuje Skupština na mandat od 3 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u HDCG-u.

Tajnik HDCG-a vodi registar članova.

Tajnik HDCG-a je dužan voditi brigu o redovitosti obveza propisanih zakonom prema Gradskom uredu za opću upravu koji je registrirao HDCG.

Tajnik obavlja poslove blagajnika HDCG-a.

UPRAVNI ODBOR

Članak 26.

Upravni odbor je najuže radno tijelo HDCG-a, koje čine Predsjednik, Dopredsjednik i tajnik HDCG-a. Predsjednik HDCG-a je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, a dopredsjednik HDCG-a je ujedno i Dopredsjednik Upravnog odbora HDCG-a. Upravni odbor HDCG-a uvijek odlučuje javnim ili tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom.

Upravni odbor utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta.

Upravni odbor utvrđuje programe djelatnosti i planove rada.

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Skupština bira Nadzorni odbor od 3 redovita člana HDCG-a koji nisu u nijednom tijelu HDCG-a, na mandat od 3 godine.

Nadzorni odbor nadzire valjanost i zakonitost zaključaka pojedinih tijela HDCG-a, nadzire korištenje sredstava HDCG-a, a svoje izvješće podnosi Skupštini HDCG-a.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost HDCG-a u skladu sa zakonom, Statutom i drugima aktima HDCG-a.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje HDCG-a.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje 2 puta godišnje.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja HDCG-a Skupština ili Predsjednik mogu osnivati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 1. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 29.

Imovinu HDCG-a čine:

 • novčana sredstva koja je HDCG stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja HDCG stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata HDCG-a iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • nekretnine i pokretne stvari HDCG-a,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom HDCG-a, u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik HDCG-a podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 1. PRESTANAK POSTOJANJA HDCG-a

Članak 31.

HDCG prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja HDCG-a preostala imovina će pripasti Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Imovina HDCG-a ne može se dijeliti svojim osnivačima, članovima HDCG-a, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. Pod povezanim osobama smatraju se osobe kako su navedene odredbom članka 53. st. 3. Zakona o udrugama.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja HDCG-a dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine HDCG-a.

Članak 32.

Likvidatora HDCG-a imenuje i opoziva Predsjednik Društva.

Likvidator ne mora biti član HDCG-a.

Likvidator zastupa HDCG u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje HDCG-a do okončanja postupka likvidacije i brisanja HDCG-a iz registra udruga.

Članak 33.

Sukob interesa u HDCG-u postoji ukoliko članovi HDCG-a, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u HDCG-u dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

Ako između članova HDCG-a dođe do sporova ili sukoba interesa koji se odnose na pitanja od zajedničkog interesa HDCG-a i članova koji su u sukobu, oni mogu rješavanje tih sporova povjeriti HDCG-u u skladu s odredbama ovoga Statuta, pod uvjetom da se radi o pravima članova ili članica kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Ukoliko između članova HDCG-a dođe do spora koji je vezan uz djelovanje HDCG-a, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti Upravnom odboru. Isti rješava sukob interesa. U drugom stupnju nadležna je Skupština HDCG-a. Upravni odbor odlučuje na način kako je propisano člankom 14. st. 5. ovog Statuta kada je u pitanju stegovni postupak.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut HDCG-a donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine HDCG-a nakon provedene rasprave.

Članak 35.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština HDCG-a.

Tumačenje drugih akata HDCG-a daje Predsjednik HDCG-a.

U Zagrebu, 26. ožujka 2024.

Predsjednica HDCG-a, Ruža Ljubičić